NOVINKY

 • 20. 9. 2012

  Výsledky soutěže zveřejněny. Více zde a v tiskové zprávě (viz níže).
 • 12. 9. 2012

  Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na tiskové konferenci 20. 9. 2012 od 13 hod ve Velkém kolegiu Ministerstva dopravy.
 • 29. 8. 2012

  Komise navštívila projekty společností ČD Cargo, BOHEMIAKOMBI a Lagermax.
 • 10. 7. 2012

  Proběhla první návštěva soutěžních projektů v Brně a Paskově.
  Fotogalerie Paskov
  Fotogalerie Brno
 • 25. 6. 2012

  Soutěžní projekty zveřejněny.
 • 1. 6. 2012

  Příjem přihlášek do soutěže ukončen.
 • 30. 3. 2012

  Začíná 2. ročník soutěže. Projekty můžete přihlásit do 31. května.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Dopravní noviny
Moderní obec

KONTAKTY


Dopravní federace
Lublaňská 18
120 00 Praha 2


soutez@volnacesta.cz


Mgr. Aleš Kuták
tel. +420 775 927 210


Ing. Dominika Švárová
tel. +420 775 905 638

Soutěž "VOLNÁ CESTA" 2012 (2. ročník)

Organizátorem soutěže je na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR občanské sdružení Dopravní federace.

Cílem soutěže je

 • ocenit a propagovat kvalitní projekty, které mohou inspirovat další podobná řešení, a tak přispět k většímu využití železniční nákladní dopravy na úkor silniční nákladní dopravy,
 • postupně vytvořit databázi vzorových projektů realizovaných v ČR a
 • napomoci ke snížení negativních dopadů nákladní dopravy na životní prostředí obyvatel a bezpečnost účastníků silničního provozu.

Jaké projekty mohou být přihlášeny

V druhém ročníku soutěže budou hodnoceny projekty realizované zcela nebo alespoň zčásti na území ČR v minulých pěti letech, tj. spuštěné do provozu v období od 1.1.2007 do 31.12.2011 a dosud fungující (tedy nikoli projekty již ukončené).

Do soutěže nelze v nezměněné podobě přihlásit projekty, které již byly přihlášeny do jejího prvního ročníku. Pokud však mezitím došlo k zásadní kvalitativní či kvantitativní změně projektu, pak takový projekt do druhého ročníku přihlásit lze. Ve sporných případech rozhodne o zařazení či nezařazení projektu do soutěže hodnotící komise.

Po věcné stránce pak jde o projekty, které významnou měrou přispívají k převodu určitého objemu věcí na železnici, přičemž se povahou jedná o takové věci, které by jinak byly přepravovány po silnici.

Kdo může projekty přihlásit

Přihlašovateli mohou být přepravci, dopravci a operátoři v nákladní dopravě apod.

Termíny

Datum vyhlášení soutěže 30. března 2012
Uzávěrka pro odesílání přihlášek do soutěže 31. května 2012
Zveřejnění informací o soutěžních projektech na těchto stránkách do 30. června 2012
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen v rámci Evropského týdne mobility
(16. až 22. září 2012)

Způsob hodnocení soutěžních projektů

Každý soutěžní projekt bude posuzován hodnotící komisí podle níže uvedených kritérií, přičemž podkladem pro hodnocení bude zaslaná přihláška včetně všech jejích příloh a případná reference těch členů hodnotící komise, kteří se s projektem seznámili na místě jeho realizace.

Kritéria pro hodnocení soutěžních projektů

 • přepravní výkon převedený ze silnice na železnici (ve srovnání buď se skutečným dřívějším stavem nebo – u projektů navázaných na podnik vzniklý "na zelené louce" – se stavem business as usual) a přepravní vzdálenost – obojí celkem a na území ČR,
 • další přínosy projektu jako je např. převedení nebezpečných věcí ze silnice na železnici, eliminace dřívějšího průjezdu silničních nákladních vozidel obcí, využití předtím nevyužívaných nebo málo využívaných existujících areálů (tzv. brownfields) apod. a
 • míra obtížnosti realizace projektu např. s ohledem na druh přepravovaných věcí, stávající nastavení ekonomických podmínek, existující nabídku služeb dopravců a operátorů apod.
Na základě těchto kritérií vybere hodnotící komise vítězný projekt či projekty. Zároveň si hodnotící komise vyhrazuje právo nevybrat ani jeden z přihlášených projektů, pokud by žádný z nich nesplňoval nároky na vítězný projekt.

Složení hodnotící komise

Hodnotící komise soutěže má těchto deset členů, delegovaných následujícími subjekty:

Ceny pro vítěze

Přihlašovatel vítězného projektu převezme při vyhlášení výsledků soutěže na tiskové konferenci Ministerstva dopravy, konané v rámci Evropského týdne mobility (16.-22. září 2012), artefakt s textem informujícím o ocenění projektu v soutěži.

Způsob podání přihlášky

Formulář přihlášky a soutěžní podmínky si lze stáhnout na těchto stránkách, příp. je na vyžádání zašle organizátor soutěže.

Přihlašovatel zašle přihlášku v elektronické formě buď emailem anebo na CD-ROM organizátorovi soutěže, který následně zajistí její distribuci členům hodnotící komise. Grafické přílohy (mapy, schémata, výkresy) lze zaslat organizátorovi soutěže v tištěné podobě.

Ve výjimečných, odůvodněných případech je možné zaslat v tištěné podobě celou přihlášku.

Kompletní přihlášku v českém jazyce je třeba zaslat organizátorovi soutěže nejpozději 31. května 2012 (viz Termíny výše) na adresu soutez@volnacesta.cz nebo Dominika Švárová, Dopravní federace, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2.

Případné dotazy ke způsobu zpracování přihlášky vám zodpoví Mgr. Aleš Kuták (tel. +420 775 927 210) nebo Ing. Dominika Švárová (tel. +420 775 905 638).


Volna cesta